Ключови показатели за българската икономика в края на 2019г.

0
Купи и продай криптовалути

Ръстът на преките инвестиции в чужбина се е забавил от 22.7 млн. евро през 2018 г. до 500 хил. евро през тази година

Националният статистически институт (НСИ) представи ключовите показатели за българската икономика към 31 декември 2019 г. Според тях в сферата на производството през този месец показателят за доверието в промишлеността е нараснал с 0.9 пр.п. в сравнение с ноември.

През октомври 2019 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство пък е нараснал с 1.7% спрямо съответния месец на 2018 г. (предварителни данни). На годишна база ръст на индекса на промишленото производство е отчетен в добивната промишленост – с 9.4%, и в преработващата промишленост – с 2.5%, а спад – при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 6.8%.

Календарно изгладените данни за строителната продукция през октомври 2019 г. показват
нарастване от 3.1% в сравнение със същия месец на 2018 г. На годишна база нарастването на строителната продукция през октомври 2019 г. се определя от положителния темп при сградното строителство, където увеличението е със 7.9%, докато при гражданското/инженерното строителство е регистрирано намаление с 3.0%.

Купи и продай криптовалути

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) през третото тримесечие на 2019 г. възлиза на 31.8 млрд. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 4544 лв. от стойностния обем на показателя.

При среден за тримесечието валутен курс от 1.8 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 18.1 млрд. долара и съответно на 2584 долара на човек от населението. Сезонно изгладените данни1 показват растеж от 3.7% на БВП през третото тримесечие на 2019 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 0.8% спрямо второто тримесечие на 2019 г.

Индивидуално потребление

През октомври 2019 г. общият показател на доверие на потребителите се е покачил с 1.1 пункта в сравнение с юли, като при населението в градовете увеличението е 1 пункт, а при населението в селата – 1.6 пункта. Мненията на потребителите за развитието на общата икономическа ситуация в страната през последните дванадесет месеца, както и прогнозите им за следващите дванадесет месеца, леко се подобряват. Оценката за развитието на българската икономика през последната година се е подобрила с 2 пункта, а очакванията за следващата година са се подобрили с 3.3 пункта.

През октомври 2019 г. оборотът в търговията на дребно е нараснал с 1.2% в сравнение със същия месец на предходната година. През въпросния месец в сравнение с октомври 2018 г. е нараснал оборотът при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 2.1%) и при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 1.6%). Спад е регистриран при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 0.2%).

За индивидуално потребление на населението през третото тримесечие на 2019 г. са изразходвани 60.6% от произведения БВП. Реалното увеличение на показателя спрямо съответното тримесечие на 2018 г. е 5.1% (според сезонно изгладени данни).

Пазар на труда

През третото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е бил 3.3 млн. души., от които 1.8 млн. мъже и 1.5 млн. жени. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е бил 55.3%, като при мъжете този дял е бил 61.9%, а при жените – 49.2%.

През третото тримесечие на 2019 г. броят на безработните лица е бил 125 хил. души, от които 70.9 хил. (56.5%) са били мъже и 54.5 хил. (43.5%) – жени. Коефициентът на безработица е бил 3.7% и в сравнение с третото тримесечие на 2018 г. е намалял с 1.3 пр.п. Коефициентът на безработица за мъжете е бил 3.8%, а за жените – 3.4%.

По предварителни данни през третото тримесечие на 2019 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица са нараснали с 10% спрямо същия период на 2018 г. Увеличението в индустрията е било с 8.3%, в услугите – с 10.5%, и в строителството – с 10.1%.

Според бизнес анкетите на НСИ през декември 2019 г. 33.5% от промишлените предприятия
посочват недостига на работната сила като фактор, затрудняващ дейността им.

През септември 2019 г. средната работна заплата е била 1266 лв., което е с 3.4% повече в сравнение с предходния месец и с 11.5% спрямо септември 2018 т.

Цени

През ноември 2019 г. хармонизираният индекс на потребителските цени се е увеличил с 2.2% в сравнение със същия месец на 2018 г. Най-голямо увеличение на цените е регистрирано в група „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ – с 5.8%. Най-голямо намалениe на цените е регистрирано в групата „Съобщения“ – с 3.1%.

През третото тримесечие на 2019 г. индексът на цените на жилищата е нараснал с 5.4% в сравнение със същото тримесечие на 2018 г.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през ноември 2019 г. е нараснал с 4% в сравнение със същия месец на 2018 г.

Увеличение на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 10.8%, и в преработващата промишленост – с 0.3%, а в добивната промишленост е отчетено намаление на цените – с 0.1%.

По данни от бизнес анкетата през декември 2019 г. очакванията на мениджърите са продажните цени в промишлеността да запазят своето равнище през следващите три месеца.

Инвестиции

През октомври средното натоварване на мощностите в промишлеността леко е намаляло (с 0.6 пункта) в сравнение с юли и е достигнало 76.3%. Относителният дял на бруто образуването в основен капитал в БВП през третото тримесечие на 2019 г. е 16.5%. По сезонно изгладените данни този показател се е увеличил с 1.8% в реално изражение спрямо същия период на предходната година.

Международни трансакции

Оценките на мениджърите в промишлеността през декември 2019 г. показват подобрение на осигуреността на производството с поръчки от чужбина (с 3.9 пункта) в сравнение с ноември тази година.
За октомври 2019 г. салдото по текущата сметка е положително и възлиза на 399 млрд. евро при излишък от 53 млн. евро за октомври 2018 г. За периода януари-октомври 2019 г. текущата сметка е положителна и възлиза на 5.5 млрд. евро (9.3% от БВП) при излишък от 2.8 млрд. евро (5.1% от БВП) за януари-октомври 2018 г.

Търговското салдо за октомври 2019 г. е положително в размер на 71.7 млн. евро при дефицит от 212.8 млн. евро за октомври 2018 г. За януари-октомври 2019 г. търговското салдо е положително в размер на 95.9 млн. евро (0.2% от БВП) при дефицит от 1.5 млрд. евро (2.6% от БВП) за същия период на 2018 г.

Износът (FOB) за октомври тази година е 2.8 млрд. евро, което е с 61.5 млн. евро (2.3%) повече в сравнение с октомври 2018 г. (2.7 млрд. евро). За януари-октомври 2019 г. износът е 24.3 млрд. евро (41.1% от БВП), като се увеличава с 1.2 млрд. евро (5.1%) в сравнение със същия период на 2018 г. (23 146.5 млн. евро, 41.3% от БВП). Износът за януари – октомври 2018 г. нараства на годишна база с 3.3%.

Вносът (FOB) за октомври 2019 г. е 2.7 млрд. евро, като намалява с 223.1 млн. евро (7.6%) спрямо октомври 2018 г. (2 921.8 млн. евро). За януари-октомври 2019 г. вносът е 24.3 млрд. евро (41.0% от БВП), като намалява с 383.1 млн. евро (1.6%) спрямо същия период на 2018 г. (24 621.3 млн. евро, 43.9% от БВП). Вносът за януари-октомври 2018 г. нараства на годишна база с 8.7%.

Преките инвестиции в чужбина за октомври 2019 г. нарастват с 500 хил. евро, при увеличение с 22.7 млн. евро за октомври 2018 година. През октомври 2019 г. салдото по статия преки инвестиции е отрицателно в размер на 141 млн. евро при отрицателно салдо от 93.4 млн. евро за октомври 2018 година. За януари-октомври 2019 г. салдото е отрицателно в размер на 663 млн. евро (1.1% от БВП) при отрицателно салдо от 177 млн. евро (0.3% от БВП) за същия период на 2018 г.

Преките чуждестранни инвестиции в страната (отчетени в съответствие с принципа на първоначалната посока на инвестицията) по предварителни данни нарастват със 141.1 млн. евро за октомври 2019 г., при увеличение със 116.1 млн. евро за октомври 2018 г.

През октомври 2019 г. салдото по статия портфейлни инвестиции е положително в размер на 151.3 млн. евро при положителна стойност от 127.9 млн. евро за октомври 2018 г. За януари-октомври 2019 г. салдото е положително в размер на 1.1 млрд. евро  (1.9% от БВП) при положително салдо от 931.2 млн. евро (1.7% от БВП) за същия период на 2018 г. Портфейлните инвестиции-активи за октомври 2019 г. нарастват със 115.1 млн. евро при увеличение със 147 млн. евро за октомври 2018 г. Портфейлните инвестиции-пасиви за октомври 2019 г. се понижават с 36.2 млн. евро при повишение с 19.1 млн. евро за октомври 2018 година.

Външнотърговското салдо от стоки и услуги през третото тримесечие на 2019 г. е положително. Износът на стоки и услуги нараства с 1.3%, а вносът на стоки и услуги – с 1.2%.

Ако сте харесали статията, можете да се абонирате за страниците ни във Facebook и Twitter или да използвате нашия Instagram канал, за да не пропуснете нищо интересно от cryptomaniabg.com